Qua sơ đồ phả hệ sau mô tả sự di truyền của 2 bệnh A và B ở người; mỗi bệnh do một trong hai alen của một gen


Chọn đáp án B. Cả 4 phát biểu đúng.

   I đúng vì người số 6 sinh con bị 2 bệnh; người số 8 có bố bị 2 bệnh.

   Người số 1, 11 có kiểu gen (frac{{underline {ab} }}{{ab}}.)

   Người số 3 không bị bệnh nhưng sinh con số 9 và số 10 bị bệnh nên có kiểu gen (frac{{underline {Ab} }}{{aB}}.)

   Người số 4 và số 5 có kiểu gen (frac{{underline {Ab} }}{{ab}}.)

   Người số 6 sinh con số 11 bị 2 bệnh nên có kiểu gen (frac{{underline {AB} }}{{ab}}.)

   Người số 7 bị bệnh A nên có kiểu gen (frac{{underline {aB} }}{{ab}}.)

   Người số 8 có kiểu gen (frac{{underline {AB} }}{{ab}} to ) Người số 2 có kiểu gen (frac{{underline {AB} }}{{aB}}.)

   Người số 9 bị bệnh A và có mẹ bị bệnh B nên kiểu gen là (frac{{underline {aB} }}{{ab}}.)

   Người số 10 có kiểu gen (frac{{underline {Ab} }}{{ab}}) hoặc (frac{{underline {Ab} }}{{Ab}})

   Người số 9 có kiểu gen (frac{{underline {Ab} }}{{aB}})

    II đúng (chỉ có người số 10 chưa biết chính xác kiểu gen).

   III đúng vì người số 10 và 11 đều bị bệnh B nên luôn sinh con bị bệnh.

   IV đúng vì ngươi số 8 có kiểu gen (frac{{underline {AB} }}{{ab}}); người số 9 có kiểu gen (frac{{underline {Ab} }}{{aB}})

    Sinh con không bị bệnh với xác suất 50%.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ