Please try to give ………… smoking. It is not good for your health.


 • Câu hỏi:

  Please try to give ………… smoking. It is not good for your health.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Give up = stop: dừng lại, từ bỏ

  Please try to give up smoking. It is not good for your health.

  Dịch: Hãy cố gắng từ bỏ thuốc lá. Nó không tốt cho sức khỏe của bạn.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ