Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (y = x{left( {4-x} right)^2}) tại điểm ({M_0}left( {1{rm{ }};,,9} right)) là – Sách ToánCâu hỏi:
Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (y = x{left( {4–x} right)^2}) tại điểm ({M_0}left( {1{rm{ }};,,9} right)) là

A. (y = 3x + 12).

B. (y = 3x + 8).

C. (y = 3x – 3).

D. (y = 3x + 6).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Ta có (y = x{left( {4–x} right)^2} = {x^3} – 8{x^2} + 16x Rightarrow y’ = 3{x^2} – 16x + 16) nên hệ số góc của tiếp tuyến cần tìm là: (y’left( 1 right) = 3).

Tiếp tuyến tại điểm ({M_0}left( {1{rm{ }};,,4} right)) có phương trình (y = 3left( {x – 1} right) + 9) hay (y = 3x + 6).

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ