Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (y = {x^4} + 2{x^2} – 1) tại điểm có hoành độ ({x_0} = – 2) là – Sách ToánCâu hỏi:
Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (y = {x^4} + 2{x^2} – 1) tại điểm có hoành độ ({x_0} = – 2) là

A. (y = – 40x – 80.)

B. (y = – 40x – 57.)

C. (y = – 40x + 103).

D. (y = – 40x + 25).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Với ({x_0} = – 2 Rightarrow {y_0} = 23).

Ta có (y’ = 4{x^3} + 4x) ( Rightarrow y’left( { – 2} right) = – 40).

Phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ ({x_0} = – 2) là (y = – 40left( {x + 2} right) + 23) hay (y = – 40x – 57).

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ