Phát biểu nào sau đây sai?  Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây sai?   A. Các ε -amino axit và ω-amino axit đều có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng. B. Tripeptit mạch hở có phản ứng màu biure. C. Các amino axit đều có tính lưỡng tính. D. Tất cả các protein đều tan được trong nước. […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ