Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay


 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hiện nay, nhờ kết quả của chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình nên gia tăng tự nhiên ở nước ta đã giảm.

  => nhận định tỉ lệ gia tăng tự nhiên rất cao là SAI

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ