Phát biểu không đúng về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất là:


Câu hỏi:

Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn (P), thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho cây hoa đỏ F1 giao phấn trở lại với cây hoa trắng (P), thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Cho biết không có đột biến xảy ra, sự hình thành màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Có thể kết luận màu sắc hoa của loài trên do

A. một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội không hoàn toàn

B. hai gen không alen tương tác với nhau theo kiểu bổ sung quy định

Đáp án chính xác

C. một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn

D. hai gen không alen tương tác với nhau theo kiểu cộng gộp quy định

Trả lời:

Đáp án B
Cây trắng ở P là cây đồng hợp lặn nên chỉ cho duy nhất 1 loại giao tử.
Đời con cho số tổ hợp = 4 = 4 x 1 → cây F1 có kiểu gen AaBb
Vậy tính trạng do 2 gen tương tác bổ sung quy định

====== QUIZ 12 =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ