Phân tử ADN gồm 3000 nuclêôtít có số nuclêôtít T chiếm 20%. Số nuclêôtít mỗi loài trong phân tử ADN này là 


Câu hỏi:

Một quần thể có tần số kiểu gen ban đầu: 0,4AA : 0,2aa : 0,4Aa. Biết rằng các cá thể dị hợp tử chỉ có khả năng sinh sản bằng 1/2 so với khả năng sinh sản của các cá thể đồng hợp tử. Các cá thể có kiểu gen AA và aa có khả năng sinh sản như nhau. Sau một thế hệ tự thụ phấn thì tần số cá thể có kiểu gen dị hợp tử sẽ là

A. 12.5%.

Đáp án chính xác

B. 6,25%.

C. 50%.

D. 25%

Trả lời:

Đáp án A
Ta có Aa=0,5.0,5.0,4 = 0,1
→ sau 1 thế hệ tự thụ ta có : AA = 0,4+0,1 x 0,5 = 0,45; Aa = 0,1; aa = 0,2 + 0,1.0,5 = 0,25.
→  khi đó có Aa = 0,1 : (0,1+0,45+0,25)=0,125

====== QUIZ 12 =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ