Our flight from Bangkok to London was delayed …………….. the storm.


 • Câu hỏi:

  Our flight from Bangkok to London was delayed …………….. the storm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Liên từ

  A. because of + N = because + S + V: vì           

  B. since + S + V: kể từ khi/ bởi vì          

  C. in spite of + N: mặc dù

  D. the storm (n): cơ bão              

  Our flight from Bangkok to London was delayed because of the storm.

  Tạm dịch: Chuyến bay từ Bangkok về London của tôi bị hoãn lại vì cơn bão.

  Đáp án cần chọn là: A

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ