Ở người, tính trạng nhóm máu do 1 gen có 3 alen IA, IB, IO quy định, Tính trạng màu da do cặp gen Bb quy định, trong đó alen B quy định da đen …


Chọn đáp án B.

Ta vẽ được sơ đồ phả hệ như sau:

– Xét tính trạng màu da: bố (1) và mẹ (2) có da trắng sinh con da đen → bố mẹ đều dị hợp về gen quy định tính trạng này: (1) Bb × (2) Bb. Con trai số (3) có da trắng (bb); người số (6) có da trắng (bb) sinh ra con trai số 7 (Bb).

– Tính trạng nhóm máu: (1) và (2) đều có kiểu gen IAIO; số (3) IOIO; số (5) IAIB.

→ Biết được kiểu gen của 4 người.

Ta tìm kiểu gen của số (4) và (7):

+ Số (4) :

Bố bố và mẹ da trắng và có anh trai da đen nên số (4) có kiểu gen và màu da: (1/4BB; 2/4Bb) hay (1/3BB; 2/3Bb) → cho giao tử (2/3B:1/3b).

Bố và mẹ có máu A, anh trai máu O nên có tỉ lệ :

1/4IAIA : 2/4IAIO → 1/3IAIA : 2/3IAIO → cho giao tử (2/3IA : 1/3IO).

+ Số (7) :

Bố da trắng nên người số (7) có kiểu gen Bb

→ cho giao tử 1/2B : 1/2b.

Bố (6) đến từ quần thể cân bằng di truyền về nhóm máu và có IOIO = 0,25 → IO= 0,5 → IB = 0,2.

→ IBIB = 1/6 và IBIO = 5/6

→ Cho giao tử (7/12 IB : 5/12 IO)

Mẹ (5) (1/2 IA : 1/2 IB) × bố (6) (7/12 IB : 5/12 IO)

→ Con (7) máu B có kiểu gen (7/24 IB IB: 5/24 IB IO)

→ 7/12 IB IB : 5/12 IB IO

→ cho giao tử (9/24 IB : 5/24 IO).

Vậy cặp vợ chồng (4), (7) có kiểu gen như sau:

 

Vợ (4)

Chồng (7)

Da

2/3B:1/3b

1/2B:1/2b

Máu

2/3IA:1/3IO

19/24IB:5/24IO

Xác suất sinh con da đen, máu A của cặp vợ chồng (4) và (7) ( = left( {1 – ;frac{1}{3} times frac{1}{2}} right)left( {frac{2}{3} times frac{5}{4}} right) = frac{5}{6} times frac{5}{{36}} = frac{{25}}{{216}})

Xác xuất sinh con gái, da trắng, máu B ( = left[ {frac{1}{3} times frac{1}{2} times frac{1}{3} times frac{{19}}{{24}}} right] times frac{1}{2} = ;frac{{19}}{{864}})

Xác xuất sinh con có mang alen IO, alen B (= left( {frac{2}{3} times frac{5}{{24}} + frac{1}{3} times frac{{19}}{{24}} + frac{5}{{24}} times frac{1}{3}} right) times left( {frac{2}{3} times frac{1}{2} + frac{2}{3} times frac{1}{2} + frac{1}{3} times frac{1}{2}} right) = ;frac{{85}}{{216}})

Vậy có 2 kết luận đúngII và IV.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ