Nhị thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi x > -3/2 ?Câu hỏi: Nhị thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi x > -3/2 ? A. y = -2x + 3 B. y = -3x – 2 C. y = 3x + 2 D. y = -2x – 3 Đáp án chính xác Trả lời: Chọn D.Nhị thức f(x) nhận giá trị âm …Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ