Một số bài toán cực trị trong hình học giải tích không gian – Sách Toán


Một số bài toán cực trị trong hình học giải tích không gian 1
Chủ đề 1. Tìm điểm thỏa điều kiện cực trị 1
d Bài toán 1: Cho điểm A cố định và điểm M di động trên hình (H ) (đường
thẳng, mặt phẳng). Tìm tọa độ M để độ dài AM nhỏ nhất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
d Bài toán 2: Cho mặt phẳng (P) và hai điểm A, B phân biệt. Tìm điểm
M ∈ (P) để MA + MB nhỏ nhất, |MA − MB| lớn nhất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
d Bài toán 3: Cho mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) cố định ((P) và (S) không
có điểm chung). Xét điểm M di động trên (P) và N di động trên (S). Xác định
vị trí M và N để độ dài MN nhỏ nhất (lớn nhất). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
d Bài toán 4: Cho hai đường thẳng d1 và d2 chéo nhau. Tìm M ∈ d1, N ∈ d2
sao cho độ dài MN nhỏ nhất (đoạn vuông góc chung). . . . . . . . . . . . . . . . .
có lời giải chi tiết.
Nguồn sưu tầm: Phùng Văn Hoàng Em

———– xem file De PDF—


————–

== LINK DOWNLOAD file đề lời giải PDF===

DOWNLOAD đề thi toán file PDF
=======Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ