Một người đi từ A đến bờ song lấy nước mang về B. Tính đoạn đường ngắn nhất mà người ấy có thể đi.


Gọi (H,K) là hình chiếu của (A,B) trên bờ sông, lấy (A’) đối xứng với (A) qua bờ (HK.) Nối (A’B) cắt bờ (HK) tại (M.)

Suy ra (AM = A’M.) 

Ta có (AM + MB = A’M + MB ge A’B)  nên quãng đường ngắn nhất người đó đi là (AM + MB = )(A’B).

Kẻ (AC bot BK) tại (C Rightarrow AHKC) là hình chữ nhật có

(CK = AH = 118m Rightarrow CB = BK – CK = 487 – 118 = 369m)

Tam giác (CAB) vuông tại (C Rightarrow AC = sqrt {A{B^2} – B{C^2}}  = sqrt {{{615}^2} – {{369}^2}}  = 492) ( Rightarrow HK = AC = 492m)

Ta có (HA’//BK Rightarrow frac{{HM}}{{MK}} = frac{{A’M}}{{MB}} = frac{{A’H}}{{BK}} = frac{{118}}{{487}}) 

(begin{array}{l} Rightarrow frac{{HM}}{{MK}} = frac{{118}}{{487}} Rightarrow frac{{HM}}{{HM + MK}} = frac{{118}}{{118 + 487}} = frac{{118}}{{605}} Leftrightarrow frac{{HM}}{{HK}} = frac{{118}}{{605}}\ Leftrightarrow frac{{HM}}{{492}} = frac{{118}}{{605}} Rightarrow HM = frac{{58056}}{{605}}end{array}) 

Xét tam giác (HMA’) có (MA’ = sqrt {H{M^2} + H{{A’}^2}}  = sqrt {{{left( {frac{{58056}}{{605}}} right)}^2} + {{118}^2}}  approx 152,093)

Từ đó : (frac{{A’M}}{{MB}} = frac{{118}}{{487}} Rightarrow frac{{A’M}}{{A’M + MB}} = frac{{118}}{{118 + 487}} Leftrightarrow frac{{A’M}}{{A’B}} = frac{{118}}{{605}} Leftrightarrow A’B = frac{{A’M.605}}{{118}} approx 779,8m)

Chọn A.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ