Một đội xây dựng gồm 10 công nhân và 3 kĩ sư. Có bao nhiêu cách chọn 1 kĩ sư làm tổ trưởng, 1 công nhân làm tổ phó và 5 công nhân làm tổ viên để lập một tổ công tác?


Câu hỏi:

Cho hàm số \[y = 2{x^3} – 3\left( {m + 1} \right){x^2} + 6mx + 1\] (m là tham số thực) có hai điểm cực trị \[{x_1},{\rm{ }}{x_2}\] thỏa mãn \[x_1^2 + x_2^2 = 2.\] Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A.\[ – 3 \le m \le 0.\]

Đáp án chính xác

B.\[0 < m \le 2.\]

C.\[m \ge 4.\]

D.\[2 < m < 4.\]

Trả lời:

Lời giải:
Chọn đáp án A
Ta có \(y’ = 6{x^2} – 6\left( {m + 1} \right)x + 6m = 0 \Leftrightarrow {x^2} – \left( {m + 1} \right)x + m = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 1}\\{x = m}\end{array}} \right.\)
Hàm số có 2 điểm cực trị \({x_1},{\rm{ }}{{\rm{x}}_2} \Leftrightarrow y’ = 0\) có 2 nghiệm phân biệt \( \Leftrightarrow m \ne 1\).
Bài ra \(x_1^2 + x_2^2 = 2 \Rightarrow {m^2} + {1^2} = 2 \Leftrightarrow m = \pm 1 \Rightarrow m = – 1\) thỏa mãn.

====== QUIZ math 12 =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ