Một con lắc đơn có chiều dài 1 m dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường . Nếu khi vật đi qua vị trí cân bằng dây treo vướng vào đinh nằm cách điểm treo 50 cm thì chu kỳ dao động của con lắc đơn làMột con lắc đơn có chiều dài 1 m dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường . Nếu khi vật đi qua vị trí cân bằng dây treo vướng vào đinh nằm cách điểm treo 50 cm thì chu kỳ dao động của con lắc đơn là – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ