Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm hiđro (0,195 mol), axetilen (0,150 mol), vinyl axetilen (0,12 mol) và một ít bột Ni.


 • Câu hỏi:

  Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm hiđro (0,195 mol), axetilen (0,150 mol), vinyl axetilen (0,12 mol) và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 19,5. Khí Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,21 mol AgNO3 trong NH­3, thu được m gam kết tủa và 3,024 lít hỗn hợp khí Z (đktc). Khí Z phản ứng tối đa với 0,165 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: A

  nX = 0,465 mol và n(pi)(X) = 0,06 mol
  Ta có: mX = 10,53 g = mY
  ⇒ nY = 0,27 mol;  n(pi)(Y) = 0,465 mol
  nX – nY = 0,195 = n(tiny H_2) ⇒ H2 phản ứng hết.
  ⇒ nbinh = 0,135 mol
  nZ = 0,135 mol phản ứng với 0,165 mol Br2 ⇒  n(pi)(Z) = 0,165 mol
  ⇒ n(pi)(binh) 0,3 mol > 2 × 0,135 mol
  Gọi số mol C2H2 và C4H4; C4H6(CH ≡ C – CH2CH3) còn dư lần lượt là x; y và z.
  (Rightarrow n_{AgNO_3}=2x+y+z=0,21 mol)
  (left{begin{matrix} x + y + z = n_Y – n_Z = 0,135 mol\ 2x + 3y+2z=0,3 mol end{matrix}right.)
  ⇒ x = 0,075; y = z = 0,03 mol
  ⇒ Kết tủa gồm: 0,075 mol Ag2C2; 0,03 mol C4H3Ag; 0,03 mol C4H5Ag.
  ⇒ m = 27,6 g • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ