Michael Faraday was employed by the Royal Institution. There, he investigated the connections between electricity, magnetism and motion.


 • Câu hỏi:

  Michael Faraday was employed by the Royal Institution. There, he investigated the connections between electricity, magnetism and motion.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức về trạng từ quan hệ

  WHERE: Thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there …. N (place) + WHERE + S + V ….

  (WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

  Ví dụ: The hotel wasn’t very clean. We stayed at that hotel. → The hotel where we stayed wasn’t very clean.

  Đề bài: “Michael Faraday được tuyển dụng bởi tổ chức Hoàng gia. Tại đây, ông nghiên cứu về mối liên hệ giữa điện, từ tính, và chuyển động.”

  A. (Michael Faraday được tuyển dụng bởi tổ chức Hoàng gia, nơi ông nghiên cứu về mối liên hệ giữa điện, từ tính, và chuyển động.)

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ