Lý thuyết Hình có trục đối xứng Toán 6 Cánh diều


 1. Hình có trục đối xứng

Có một đường thẳng d chia hình thành hai phần mà khi ta “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Những hình như thế là hình có trục đối xứng và đường thẳng d là trục đối xứng của nó.

2. Trục đối xứng của một số hình

Ví dụ:

 

– Đường tròn: Mỗi đường thẳng đi qua tâm là một trục đối xứng.

 

– Hình thoi: Mỗi đường chéo là một trục đối xứng.

 

– Hình chữ nhật: Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện là một trục đối xứng của hình chữ nhật.

 

Đoạn thẳng AB là hình có trục đối xứng và trục đối xứng là đường thẳng d đi qua trung

điểm 0 của đoạn thẳng AB và vuông góc với AB.

Hình thang cân có 1 trục đối xứng là đường thẳng a

Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng là các đường thẳng m, n, p, q, r, s.

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ