Lý thuyết âm nhạc: Các bậc chuyển hóa và dấu hóa SGK Âm nhạc 6


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

So sánh về cao độ của các cặp nốt:

Phương pháp giải:

Xác định cao độ của các cặp nốt nhạc rồi so sánh.

Lời giải chi tiết:

Các cặp nốt ở đây có cao độ bằng nhau.

Câu hỏi 2

Bản nhạc bài hát Ước mơ xanh có sử dụng dấu hóa không? Đó là dấu hóa bất thường hay dấu hóa cố định?

Phương pháp giải:

Xem bản nhạc bài hát Ước mơ xanh rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Bài hát có sử dụng dấu thăng cố định với nốt Pha.

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ