Lí thuyết âm nhạc: Các bậc chuyển hóa, dấu hóa SGK Âm nhạc 6


Đề bài

Hãy cho biết tác dụng của các dấu hóa trong khuông nhạc dưới đây:


Tìm hiểu về dấu hóa và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Dấu thăng ở ô nhạc thứ nhất nâng cao độ nốt sol lên nửa cung.

Dấu bình ở ô nhạc thứ nhất bỏ đi hiệu lực của dấu thăng trong ô nhịp đối với nốt sol.

Dấu giáng ở ô nhịp thứ hai hạ cao độ nốt la xuống nửa cung.

Dấu bình ở ô nhịp thứ hai bỏ đi hiệu lực của dấu giáng trong ô nhịp đối với nốt la. 

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ