Kiểm tra Tính đơn điệu của hàm số


Khi học sinh học xong bài 1, giải tích 12, thì làm bài kiểm tra này.

020 / 20

Category:
Đơn điệu nhận biết

20. Hàm số (y = {x^3} – 3x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Your score is

The average score is 0%
Reader InteractionsLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ