Khó khăn nào lớn nhất ảnh hưởng đến việc phát triển ngành chăn nuôi gia súc nhỏ hiện nay


 • Câu hỏi:

  Khó khăn nào lớn nhất ảnh hưởng đến việc phát triển ngành chăn nuôi gia súc nhỏ hiện nay ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ‌‌Khó‌ ‌khăn‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌ảnh‌ ‌hưởng‌ ‌đến‌ ‌việc‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌ngành‌ ‌chăn‌ ‌nuôi‌ ‌gia‌ ‌súc‌ ‌nhỏ‌ ‌ở‌ ‌Trung‌ ‌du‌ ‌và‌ ‌miền‌ ‌núi‌ ‌Bắc‌ ‌Bộ‌ ‌trong‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌gần‌ ‌đây‌ ‌là‌ ‌do‌ ‌dịch‌ ‌bệnh‌ ‌còn‌ ‌xảy‌ ‌ra‌ ‌ảnh‌ ‌hưởng‌ ‌đến‌ ‌đàn‌ ‌lợn,‌  ‌hơn‌ ‌nữa‌ ‌thị‌ ‌trường‌ ‌bấp‌ ‌bênh‌ ‌thiếu‌ ‌ổn‌ ‌định‌ ‌cũng‌ ‌ảnh‌ ‌hưởng‌ ‌không‌ ‌nhỏ‌ ‌đến‌ ‌tâm‌ ‌lí‌ ‌người‌ ‌chăn‌ ‌nuôi.‌ ‌(giá‌ ‌lợn‌ ‌giống,‌ ‌giá‌ ‌thức‌ ‌ăn‌ ‌chăn‌ ‌nuôi…)

  Đáp‌ ‌án:‌ ‌C

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ