Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, cho các phát biểu sau: (1) Trong một quần xã, mỗi loài sinh vật chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn. (2) Khi thành phần loài trong quần xã thay đổi thì cấu trúc lưới thức ăn cũng bị thay đổi. (3) Tất cả các chuỗi thức ăn đều được bắt đầu từ sinh vật sản xuất. (4) Trong một chuỗi thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng chỉ có một loài. Số phát biểu đúng là:
Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, cho các phát biểu sau:<br /> (1) Trong một quần xã, mỗi loài sinh vật chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn.<br /> (2) Khi thành phần loài trong quần xã thay đổi thì cấu trúc lưới thức ăn cũng bị thay đổi.<br /> (3) Tất cả các chuỗi thức ăn đều được bắt đầu từ sinh vật sản xuất.<br /> (4) Trong một chuỗi thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng chỉ có một loài.<br /> Số phát biểu đúng là: – Học trắc nghiệmLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ