Kết quả đúng của lim 2-5n-23n+2.5n là:

Chuyển đến thanh công cụ