Kết quả của phép tính ​(frac{2}{{11}} – frac{3}{4} + frac{1}{{22}}) là:


 • Câu hỏi:

  Kết quả của phép tính (frac{2}{{11}} – frac{3}{4} + frac{1}{{22}}) là:

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   (frac{2}{{11}} – frac{3}{4} + frac{1}{{22}} = frac{8}{{44}} – frac{{33}}{{44}} + frac{2}{{44}} = frac{{8 – 33 + 2}}{{44}} = frac{{ – 23}}{{44}})

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ