kết hợp với đấu tranh vũ trang đánh đổ chính quyền của Mĩ – Diệm” (SGK Lịch sử 12, cơ bản).


 • Câu hỏi:

  “Ngoài con đường dùng bạo lực cách mạng, nhân dân miền Nam không có con đường nào khác. Phương hướng cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang đánh đổ chính quyền của Mĩ – Diệm” (SGK Lịch sử 12, cơ bản). Đoạn trích trên là quyết định của Hội nghị hay Đại hội nào?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đoạn trích trên thuộc quyết định của Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/1959).

  Chọn: D

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ