It started to rain at 4 o’clock and it is still raining.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

  Câu hỏi:

  It started to rain at 4 o’clock and it is still raining.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Đề: Trời đã bắt đầu mưa lúc 2 giờ và vẫn đang mưa.

  Viết lại câu dùng thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Dùng “since” trước một mốc thời gian → chọn B

  Dịch: Trời mưa suốt từ 4 giờ.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ