I’m sure Luisa was very disappointed when she failed the exam


 • Câu hỏi:

  I’m sure Luisa was very disappointed when she failed the exam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Động từ khuyết thiếu 

  Giải thích: 

  Could have Ved/V3: có thể là đã làm gì 

  May/might + V(nguyên thể): có thể, có lẽ làm gì 

  Must have Ved/V3: chắc hẳn là đã làm gì 

  I’m sure: tôi chắc chắn => dùng “must” 

  Tạm dịch: Tôi chắc rằng Luisa đã rất thất vọng khi cô ấy trượt kỳ thi. 

  = D. Luisa chắc hẳn đã rất thất vọng khi cô trượt kỳ thi. 

  A. Luisa có thể là đã rất thất vọng khi cô ấy trượt kỳ thi. => sai về nghĩa 

  B. sai ở “may be” 

  C. sai ở “might be” 

  Chọn D

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ