If the world’s tropical forests continue to disappear at their present rate, many animal species _____ extinct.



Câu hỏi: If the world’s tropical forests continue to disappear at their present rate, many animal species _____ extinct. A. would become B. would have become C. became D. will become Đáp án chính xác Trả lời: Kiến thức: Câu điều kiện loại 1 Giải thích: Câu điều kiện loại 1 dùng để diễn tả […]



Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ