I know we had an argument, but now I’d quite like to _______.


Câu hỏi:

If I ______ that there was a test yesterday, I would not be punished now.

A. knew

B. have known

C. had known

Đáp án chính xác

D. would know

Trả lời:

Kiến thức: Câu điều kiện kết hợp Giải thích: Câu điều kiện kết hợp loại 2 và loại 3 diễn tả điều không xảy ra trong quá khứ (yesterday) gây ra kết quả ở hiện tại (now). Cấu trúc: If + S + had + P2, S + would + V Tạm dịch: Nếu tôi biết hôm qua có một bài kiểm tra, hôm nay tôi sẽ không bị phạt. Chọn C

====== QUIZ ENGLISH 12 =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ