Hợp chất CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 có tên gọi là:Câu hỏi: Hợp chất CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 có tên gọi là: A. isopentan B. isobutan C. pentan D. butan   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: A ĐÂY LÀ PHẦN TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 11 THEO BÀI HỌC. =======***========Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ