Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic T (2 chức, mạch hở), 2 ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este hai chức t�


nNaOH = 0,1 (mol) ; nHCl = 0,02 (mol)

Hai ancol có cùng dãy đồng đẳng và có phân tử khối trung bình nhỏ hơn 46 => phải có 1 ancol là CH3OH

=> 2 ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol no, đơn chức

Quy đổi hỗn hợp X về:

CnH2n+2-2kO4: 0,04 (mol) [Suy ra từ naxit = 1/2. nCOOH = ½ . (nNaOH – nHCl ) ]

CmH2m+2O : 0,05 (mol)

H2O : – c (mol)

BTNT C: nCO2 = 0,04n + 0,05m = 0,19

=> 4n + 5m = 19  (1)

Mặt khác Mancol < 46 => 14m +18 < 46 => m < 2

Từ (1) ta có: n ≥ 2 và m < 2 => n = 3 và m = 1,4 là nghiệm duy nhất

Vậy axit là CH2(COOH)2

Y gồm: CH2(COONa)2: 0,04 mol và NaCl: 0,02 mol  (BTNT Cl)

=> mY = 0,04.148 + 0,02.58,5 = 7,09 (g)

Đáp án CLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ