Hóa chất sử dụng để gây đột biến đa bội là gì?


 • Câu hỏi:

  Hóa chất sử dụng để gây đột biến đa bội là gì?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hóa chất sử dụng để gây ĐB đa bội là côsixin

  Đáp án cần chọn là: A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ