Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số \[f\left( x \right) = \frac{{2{x^3} – 1}}{{{x^2}}}\] là


Câu hỏi:

Trong không gian Oxyz,cho điểm \[M\left( {1;2;3} \right)\]. Gọi \[A,{\rm{ }}B,{\rm{ }}C\] lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các trục \[Ox,{\rm{ }}Oy,{\rm{ }}Oz.\] Viết phương trình mặt phẳng (ABC).

A.\[6x + 3y + 2z – 18 = 0.\]

B.\[6x + 3y + 2z – 6 = 0.\]

Đáp án chính xác

C.\[6x – 3y + 2z = 0.\]

D.\[6x – 3y + 2z – 6 = 0.\]

Trả lời:

Lời giải:
Chọn đáp án B
Ta có \(A\left( {1;0;0} \right),{\rm{ }}B\left( {0;2;0} \right),{\rm{ }}C\left( {0;0;3} \right)\)
\( \Rightarrow \left( {ABC} \right):\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1 \Leftrightarrow 6x + 3y + 2z – 6 = 0.\)

====== QUIZ math 12 =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ