Hệ bất phương trình  x2-1≤0x-m>0có nghiệm khi:

Chuyển đến thanh công cụ