Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số(y = left| {frac{1}{4}{x^4} – 14{x^2} + 48x + m – 30} right|) trên đoạn không vượt quá 30. Tính tổng tất cả các phần tử của S. – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ