Gọi (S) là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số thực (m) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {frac{1}{4}{x^4} – 14{x^2} + 48x + m – 30} right|) trên đoạn (left[ {0;2} right]) không vượt quá (30). Tổng tất cả các giá trị của (S) là – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ