Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y, = ,left| {{x^3}, – ,3x, + ,m} right|) trên đoạn (left[ {0;,2} right]) bằng 3. Số phần tử của S là – Sách Toán

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y, = ,left| {{x^3}, – ,3x, + ,m} right|) trên đoạn (left[ {0;,2} right]) bằng 3. Số phần tử của S là – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ