Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực (m) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {{x^3} – 3x + m} right|) trên đoạn (left[ {0;,2} right]) bằng (3). Số phần tử của (S) là – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ