Gọi (M,m) lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = frac{{sin x + cos x + 1}}{{sqrt {2 + sin 2x} }}) với (x in mathbb{R}). Khi đó (M + sqrt 3 m) bằng – Sách Toán


Gọi (M,m) lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = frac{{sin x + cos x + 1}}{{sqrt {2 + sin 2x} }}) với (x in mathbb{R}). Khi đó (M + sqrt 3 m) bằng


Câu hỏi:

Gọi (M,m) lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = frac{{sin x + cos x + 1}}{{sqrt {2 + sin 2x} }}) với (x in mathbb{R}). Khi đó (M + sqrt 3 m) bằng

A. (1 + 2sqrt 2 ).

B. ( – 1).

C. (1).

D. (2).

Lời giải

Chọn C

Đặt (t = sin x + cos x) ( Rightarrow left{ begin{array}{l} – sqrt 2 le t le sqrt 2 \{t^2} = 1 + sin 2xend{array} right.).

Khi đó: (fleft( t right) = frac{{t + 1}}{{sqrt {{t^2} + 1} }}); (f’left( t right) = frac{{1 – t}}{{left( {{t^2} + 1} right)sqrt {{t^2} + 1} }});(f’left( t right) = 0 Leftrightarrow t = 1).

Ta có: (fleft( { – sqrt 2 } right) = frac{{1 – sqrt 2 }}{{sqrt 3 }}); (fleft( {sqrt 2 } right) = frac{{1 + sqrt 2 }}{{sqrt 3 }}); (fleft( 1 right) = sqrt 2 ).

Suy ra (M = fleft( 1 right) = sqrt 2 ); (m = fleft( { – sqrt 2 } right) = frac{{1 – sqrt 2 }}{{sqrt 3 }}).

Vậy (M + sqrt 3 m = 1).

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ