Gọi (Mleft( {a;b;c} right) in left( P right)) sao cho (left| {overrightarrow {MA} + overrightarrow {MB} – overrightarrow {MC} } right|) nhỏ nhất. Khi đó, tổng (T = a + 10b + 100c) bằng:


 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (Aleft( { – 3;0;0} right),,Bleft( {0;0;3} right),,Cleft( {0; – 3;0} right)) và mặt phẳng(left( P right):x + y + z – 3 = 0). Gọi (Mleft( {a;b;c} right) in left( P right)) sao cho (left| {overrightarrow {MA}  + overrightarrow {MB}  – overrightarrow {MC} } right|) nhỏ nhất. Khi đó, tổng (T = a + 10b + 100c) bằng:

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xác định tọa độ điểm I thỏa mãn (overrightarrow {IA}  + overrightarrow {IB}  – overrightarrow {IC}  = overrightarrow 0 ).

  ( Leftrightarrow overrightarrow {IA}  = overrightarrow {BC}  Leftrightarrow left{ begin{array}{l} – 3 – {x_I} = 0\ – {y_I} =  – 3\ – {z_I} =  – 3end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{x_I} =  – 3\{y_I} = 3\{z_I} = 3end{array} right. Rightarrow Ileft( { – 3;3;3} right))

  (Chú ý: (Ileft( { – 3;3;3} right) in left( P right)) (do ( – 3 + 3 + 3 – 3 = 0)))

  Khi đó, (left| {overrightarrow {MA}  + overrightarrow {MB}  – overrightarrow {MC} } right| = left| {overrightarrow {MI}  + overrightarrow {IA}  + overrightarrow {IB}  – overrightarrow {IC} } right| = left| {overrightarrow {MI} } right| = MI)

  (left| {overrightarrow {MA}  + overrightarrow {MB}  – overrightarrow {MC} } right|) nhỏ nhất ( Leftrightarrow MI)nhỏ nhất ( Leftrightarrow M) trùng I ( Rightarrow Mleft( { – 3;3;3} right)).

  ( Rightarrow T = a + 10b + 100c =  – 3 + 10.3 + 100.3 = 327).

  Chọn: B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ