Giải Review 10 – Unit 9&10 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and circle (A or B).

(Nghe và khoanh chọn A hay B.)

 

Phương pháp giải:

1. What day is it today?

(Hôm nay là thứ mấy?)

It’s Sunday.

(Hôm nay là Chủ nhật.)

Sunday? OK.

(Chủ nhật? Được thôi.)

2. What day is it today?

(Hôm nay là thứ mấy?)

It’s Tuesday.

(Hôm nay là thứ Ba.)

It’s Tuesday today?

(Hôm nay là thứ Ba à?)

Yes. (Vâng.)

3. What day is it today?

(Hôm nay là thứ mấy?)

It’s Saturday.

(Hôm nay là thứ Bảy.)

Saturday? It’s weekend. Great!

(Thứ Bảy á? Là cuối tuần rồi. Tuyệt!)

 4. What day is it today?

(Hôm nay là thứ mấy?)

It’s Friday.

(Hôm nay là thứ Sáu.)

Thursday?

(Thứ Năm?)

No, Friday

(Không, thứ Sáu.)

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

3. A

4. B

B

B.  Play “Board race”

(Trò chơi “Đập bảng”.)

 

Cách chơi: 1 người sẽ đọc, ví dụ “Monday” (thứ hai) thì người chơi phải nghe thật nhanh, nhìn vào tranh và chạm thật nhanh vào “Monday” trên bảng và đọc “It’s Monday.” (Nó là thứ hai). Ai nhanh hơn người đó thắng.

 

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021