Giải phương trình: (y = sqrt {7{x^2} + 8x + 5} ).


 • Câu hỏi:

  Giải phương trình: (y = sqrt {7{x^2} + 8x + 5} ). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (y = sqrt {7{x^2} + 8x + 5}  Rightarrow y’ = dfrac{{left( {7{x^2} + 8x + 5} right)’}}{{2sqrt {7{x^2} + 8x + 5} }} = dfrac{{7x + 4}}{{sqrt {7{x^2} + 8x + 5} }})     

  Chọn A.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ