Giải phương trình \[{2^{x + 4}} + {2^{x + 2}} = {5^{x + 1}} + {4.5^x}.\]Câu hỏi: Giải phương trình \[{2^{x + 4}} + {2^{x + 2}} = {5^{x + 1}} + {4.5^x}.\] A.\[x = {\log _{\frac{2}{5}}}\frac{9}{{20}}.\] B.\[x = {\log _{\frac{2}{5}}}\frac{{20}}{9}.\] C.\[x = {\log _{\frac{5}{2}}}\frac{9}{{20}}.\] D.\[x = {\log _{\frac{5}{2}}}\frac{{20}}{9}.\] Đáp án chính xác Trả lời: Chọn đáp án D Ta có \({2^{x + 4}} + {2^{x + 2}} = {5^{x […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ