Giải Lesson 5 – Unit 3. My body sách bài tập tiếng Anh 2


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 7

7. Listen and match.

(Nghe và nối.)

Bài 8

8. Read and number.

(Đọc và đánh số.)

Phương pháp giải:

1. Stand on your head. 

(Chổng ngược đầu.)

2. Touch your toes.

 (Chạm vào đầu ngón chân.)

3. Move your body.

 (Di chuyển người của bạn.)

4. Stand on one leg. 

(Đứng bằng 1 chân.)

Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. c

4. d

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ