Giải Lesson 4 – Unit 12 – SGK Tiếng Anh 2 mới


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

– play hide-and-seek: chơi trốn tìm

– play football: chơi đá bóng

– skip rope: nhảy dây

Bài 2

Task 2. Listen and number.

(Nghe và đánh số.) 

Example:

1. Let’s walk. (Cùng đi bộ đi.)

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

1. Let’s walk.

2. Let’s skip rope.

3. Let’s play hide-and-seek.

4. Let’s play football.

Tạm dịch:

1. Cùng đi bộ đi.

2. Hãy nhảy dây với tớ.

3. Hãy chơi trò trốn tìm.

4. Cùng nhau chơi bóng đá nhé.

Bài 3

Task 3. Act and say.

(Diễn tả và nói.)

Example: a. Let’s play football. (Cùng chơi đá bóng đi.)

Phương pháp giải:

Cấu trúc: Let’s + động từ. (Hãy/ Cùng … đi nào)

Lời giải chi tiết:

b. Let’s play hide-and-seek.

c. Let’s skip rope.

Tạm dịch:

b. Hãy nhảy dây với tớ.

c. Hãy chơi trò trốn tìm.

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021