Giải Lesson 2 – Unit 6 SGK Tiếng Anh 2


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat

(Nghe và nhắc lại)

Lời giải chi tiết:

1.

A: Where’s Grandma?

B: She’s in the dining room.

Tạm dịch:

A: Bà nội ở đâu?

B: Bà đang ở trong phòng ăn.

2.

A: Is she in the kitchen?

B: No, she isn’t.

Tạm dịch:

A: Bà đang ở trong bếp à?

B: Không, bà không ở trong bếp.

3.

A: Is she in the dining room?

B: Yes, she is

Tạm dịch:

A: Bà đang ở trong phòng ăn à?

B: Đúng, đúng rồi.

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát)

Bài 3

3. Look and write. Ask and answer

(Nhìn và viết. Hỏi và trả lời)

Lời giải chi tiết:

1. Where’s Grandpa? He’s in the living room.

2. Is Mom in the kitchen? Yes, she is.

Tạm dịch:

1. Ông đang ở đâu vậy? Ông đang ở trong phòng khách.

2. Mẹ có ở trong bếp không? Vâng, đúng vậy.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021