Giải Lesson 1 trang 40 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

Phương pháp giải:

table (cái bàn)

window (cửa sổ)

write (viết)

wall (bức tường)

walk (đi bộ)

Lời giải chi tiết:

Wwwindow (cửa sổ)

Wwwrite (viết)

Wwwall (bức tường)

Wwwalk (đi bộ)

Bài 2

2. Look, circle and say.

(Nhìn, khoanh tròn và nói.)

Phương pháp giải:

a. wall (bức tường)

    walk (đi bộ)

b. picture (bức tranh)

    window (cửa sổ)

Lời giải chi tiết:

a. wall (bức tường)

b. window (cửa sổ)

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ