Giải hệ phương trình sau: (left{ begin{array}{l}x – 2y = 33x + 2y = 1end{array} right..)


 • Câu hỏi:

  Giải hệ phương trình sau: (left{ begin{array}{l}x – 2y = 3\3x + 2y = 1end{array} right..)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (left{ begin{array}{l}x – 2y = 3\3x + 2y = 1end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}4x = 4\2y = x – 3end{array} right. )

  (Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = 1\2y =  – 2end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = 1\y =  – 1end{array} right..)

  Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (left( {x;;y} right) = left( {1; – 1} right).)

  Chọn B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ