Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số (frac{{x + 2}}{4} ge frac{1}{2} + frac{{x – 3}}{3}).


 • Câu hỏi:

  Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số (frac{{x + 2}}{4} ge frac{1}{2} + frac{{x – 3}}{3}). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (begin{array}{l}frac{{x + 2}}{4} ge frac{1}{2} + frac{{x – 3}}{3}\ Leftrightarrow frac{{left( {x + 2} right).3}}{{4.3}} ge frac{{1.6}}{{2.6}} + frac{{left( {x – 3} right).4}}{{3.4}}\ Leftrightarrow frac{{3{rm{x}} + 6}}{{12}} ge frac{6}{{12}} + frac{{4{rm{x}} – 12}}{{12}}\ Leftrightarrow 3{rm{x}} + 6 ge 6 + 4{rm{x}} – 12\ Leftrightarrow 4{rm{x}} – 6 – 3{rm{x}} – 6 le 0\ Leftrightarrow x – 12 le 0\ Leftrightarrow x le 12end{array})

  Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (S = left{ {xleft| {x le 12} right.} right}).

  Chọn B.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ